VERZIÓK

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen általános szerződési feltételek hatályos: 2019. szeptember 01. napjától (a továbbiakban: ÁSZF).

Tisztelt Ügyfél! Örülünk, hogy meglátogatta weboldalunkat (a továbbiakban: Weboldal). Kérjük jelen ÁSZF-et figyelmesen olvassa el, mivel az ÁSZF rögzíti a Weboldal és az Ön között létrejövő jogviszonyt, illetve szerződés rendelkezéseit, illetve hasznos és fontos adatokat tudhat meg a Weboldal üzemeltetőjéről, panaszkezelésről, és az Önt megillető egyéb jogokról és kötelezettségekről. 

I. Általános rendelkezések, Üzemeltető

A https://www.mopp.hu/ https://lepcsohaztakaritasszeged.hu/ https://irodatakaritasszeged.hu/ https://lakastakaritasszeged.hu/ www.en.mopp.hu domain alatt elérhető Weboldal üzemeltetőjének adatai (a továbbiakban: Üzemeltető):

Név: Scheffer Melinda e.v.
Adószám: 56261703-1-26
Nyilvántartási szám: 54897520
Nyilvántartásba vevő szerv neve: Belügyminisztérium
Lakcím: 6723 Szeged, Gát u. 4/A 5/13.
Bankszámlaszám: 11773353-00632465 (OTP Bank Nyrt.)
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@mopp.hu 
Telefon: +36 70 547 24 74
Weblap internet címe:  www.mopp.hu 
www.lepcsohaztakaritasszeged.hu 
www.irodatakaritasszeged.hu 
www.lakastakaritasszeged.hu 
www.en.mopp.hu 

Tárhely szolgáltató neve: Tárhely.Eu Kft. (a továbbiakban: Tárhely szolgáltató)
Tárhely szolgáltató székhelye: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
Tárhely szolgáltató webes címe: https://tarhely.eu/
Telefon: +36 1 789 2 789
Fax: +36 1 789 3 789
E-mail: support@tarhely.eu 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS PANASZKEZELÉS

Az Üzemeltető minden munkanapon ügyfélszolgálatot és panaszkezelést működtet, amely készséggel áll az ügyfelek rendelkezésére az info@mopp.hu e-mail címen.

1. Az Üzemeltetető takarítással foglalkozó egyéni vállalkozást üzemeltet (továbbiakban: MOPP). A MOPP online rendszert nyújt ügyfelei részére a Weboldalon, amelyen keresztül az ügyfelek megismerhetik a MOPP takarítással kapcsolatos szolgáltatásait, árajánlatokat kérhetnek. A MOPP egyrészt magányszemélyeknek, másrészt cégeknek, például irodáknak, éttermeknek, magánrendelőknek, társasházaknak nyújt takarítási szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás).

2. Jelen ÁSZF-ben a Weboldalt használó és Szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, valamint jogi személyek ügyfélnek vagy ügyfeleknek minősülnek (a továbbiakban: Ügyfél vagy Ügyfelek).

3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Jelen ÁSZF-ben azok a rendelkezések, amelyek kizárólag fogyasztókra vonatkoznak azt jelen ÁSZF külön jelzi (a továbbiakban: Fogyasztó vagy Fogyasztók).

4. Jelen ÁSZF elfogadásával Ön mint Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 12. § értelmében beleegyezik abba, hogy nem papír alapon, hanem más tartós adathordozón, azaz .pdf formátumban közli az Üzemeltető Önnel a Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást.

5. Az Üzemeltető a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

6. A jelen ÁSZF határozza meg az Üzemeltető és az Ügyfél közötti Szolgáltatás feltételeit, valamint a közöttük keletkező jogokat és kötelezettségeket (Üzemeltető és Ügyfél vagy Ügyfelek a továbbiakban együtt: Felek).

Az Üzemeltető adatai (pl. székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, ill. akihez a Fogyasztó a panaszait címezheti) a Weboldalon, valamint jelen ÁSZF-ben található.

II. A szerződés, annak nyelve és formája

1. A Felek közötti szerződés a jelen VII./2./2.5., VII./3./3.3. és VII./4./4.3. pontban rögzítettek szerint jön létre.

2. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

3. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Üzemeltető nem iktatja. 

III. Az Üzemeltető Szolgáltatásának korlátai

 1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Weboldal folyamatos üzemeltetése az Üzemeltető előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Az Üzemeltető ennek megfelelően nem garantálja a Weboldal hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szolgáltatás a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat jelenti. 

IV. Az Üzemeltető felelőssége

1. Az Üzemeltető csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltatás igénybevételével járó tranzakció értékét.

2. Kár bekövetkezése esetén az Üzemeltető tájékoztatja az Ügyfelet a kárról.

3. Az Üzemeltető környezetbarát takarítószereket biztosít az Ügyfél számára. A környezetbarát takarítószerekkel kapcsolatos reklamációt az Üzemeltető kizárja. Az Ügyfél által a Szolgáltatáshoz biztosított takarítószerek rendeltetésszerű használatából eredő károkért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

4. Amennyiben az Üzemeltető foglalkoztatásában álló alkalmazott az Üzemeltetőt megkerülve nyújt Szolgáltatást az Ügyfél részére, akkor az ennek eredményeként bekövetkezett károkért az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel.

5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik. 

6. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Üzemeltető az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Azonban az internet és az informatika egy olyan környezet, ahol az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli, illetve azt kizárja.

7. Az Üzemeltető kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet az Ügyfél, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

V. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

1. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A Weboldal kompatibilis a közismert internet böngészőkkel. A megjelenő adatokat MySQL tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

2. Az adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről a Tárhely szolgáltató weboldalán tudhat meg bővebb információkat.

VI. Az Ügyfél adatai

1. Az Ügyfelet teljes körű felelősség terheli a fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű Szolgáltatással kapcsolatban. Az Ügyfél vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az Üzemeltetőt adatainak (pl. azonosítójának és jelszavának) bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó kárfelelősséget az Üzemeltető kizárja.

2. Az Ügyfél kijelenti, és felelősséggel tartozik azért, hogy a valós adatait adta meg a Weboldalnak. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő bármilyen kárért. Kérjük, amennyiben adataiban bármilyen változás következik be, akkor azt a Weboldalon való módosítással haladéktalanul aktualizálja. Az Ügyfélnek bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. Az Üzemeltető jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult az Ügyfél valódiságát ellenőrizni.

3. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfél megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Weboldallal történő bármilyen visszaélés esetén.

4. Az Üzemeltető az Ügyfél személyes adatait az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli.

VII. A Szolgáltatás és a megrendelésének menete

1. Szolgáltatás

1.1. A Szolgáltatást a legtöbb esetben az Üzemeltető foglalkoztatásában álló két személy (takarító) nyújtja az Ügyfél részére, tekintettel erre, a Szolgáltatás nyújtásával fele annyi idő alatt végeznek. Ez a Szolgáltatás díját nem befolyásolja.

1.2. Munkaidő: az Üzemeltető foglalkoztatásában álló takarítók minden hétköznap 8:00-18:00 óráig vállalják a Szolgáltatás nyújtását. Az ettől eltérő időpontok megbeszélés alapján lehetségesek, esetleges felár ellenében.

1.3. A Szolgáltatás nyújtása történhet:

 • az Ügyfél rendelkezésére álló takarító eszközeivel,
 • az Üzemeltető által biztosított takarítóeszközökkel, azonban az utóbbira felár ellenében van lehetőség.

1.4. Az Üzemeltető csak azt a Szolgáltatást biztosítja az Ügyfél részére, amely Szolgáltatást az Ügyfél a megrendelés során kiválasztott.

1.5. Az Üzemeltető az alábbi szolgáltatásokat nem vállalja:

 • penész eltávolítás,
 • bűntény, haláleset, tűzkár, árvíz helyszínén való takarítás,
 • szellőző, szemétledobó, nagyobb szeméttároló takarítása,
 • fertőzött helyek takarítása,
 • állati,- vagy emberi ürülék, testnedvek, vér, hányás feltakarítása,
 • graffiti letakarítása,
 • kényszertakarítás,
 • térkő,- homlokzat tisztítás,
 • lomtalanítás,
 • veszélyes helyen lévő takarítás,
 • hólapátolás,
 • fűnyírás, levél összeszedése,
 • napelem mosás, tisztítás,
 • ponyva/napernyő tisztítás,
 • festés.

2. A Szolgáltatás megrendelésének folyamata

2.1. Az Üzemeltető a Weboldalon árajánlatadó és megrendelő űrlapot biztosít az Ügyfél részére (a továbbiakban: Űrlap).

2.2. Az Űrlapon keresztül az Ügyfélnek lehetősége van kiválasztani a Szolgáltatás típusát (általános takarítás, kiegészítő takarítás, nagytakarítás), beállítani a kitakarítani kívánt ingatlan paramétereit, a takarító eszközök szükségességét, továbbá az Ügyfél további, extra szolgáltatásokat (pl.: ablak, hűtő, sütő tisztítás) is választhat. 

2.3. A „Következő” gombra kattintva még nem keletkezik fizetési kötelezettsége. A „Következő” gombra kattintva időpont választás, majd a rendelési adatok, számlázási adatok megadása következik.

2.4. A „Rendelés áttekintése” felületen áttekintést kap a rendelési adatokról, számlázási adatokról. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt az Ügyfél korlátlanul megteheti addig, amíg nem kattintott a „Megrendelés véglegesítése” gombra. Tehát a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintással fizetési kötelezettséggel járó megrendelés jön létre, illetve a „Megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával elfogadja a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit is. 

2.5. A Szolgáltatás megrendelése alapján a szerződés a megrendelését visszaigazoló e-mail megérkezésével jön létre, az Ügyfél megrendelését követően a Weboldal 48 órán belül küldi meg a visszaigazoló e-mailt. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Szolgáltatás paramétereit, a Szolgáltatás díját, a Szolgáltatás időpontját, valamint egy linket. A linkre kattintva megjelenik az ÁSZF és letölthető .pdf formátumban is. A visszaigazoló e-maillel jön létre a Felek között a szerződés.

2.6. A megrendelést megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt az Üzemeltető az Ügyfél által megadott e-mail címre küldi meg. Amennyiben az Ügyfél hibás e-mail címet ad meg, akkor az ebből fakadó minden kárért az Ügyfelet terheli a felelősség, és az Üzemeltető felelősségét kizárják.

2.7. Amennyiben az Ügyfél a megrendelést követő néhány percen belül nem kapja meg a fenti visszaigazoló e-mailt, ennek oka feltételezhetően technikai, vagy más kapcsolati hiba lehet. Kérjük, hogy ebben az esetben haladéktalanul lépjen kapcsolatba az Üzemeltető Ügyfélszolgálatával (az ügyfélszolgálat elérhetőségei az ÁSZF elején találhatóak). Az Ügyfélszolgálat a problémát orvosolja.

2.8. Amennyiben az Ügyfél bármely okból 48 órán belül nem kapna visszaigazolást a megrendeléséről, úgy az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttsége alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles azt kifizetni. 

3. A Szolgáltatás megrendelésének folyamata nagytakarítás esetén

3.1. Nagytakarítás esetén a paraméterek megadását követően az Üzemeltető egy előzetes árajánlatot küld az Ügyfél részére, azonban ebben az esetben az Üzemeltető kimegy a kitakarítandó helyiség, illetve lakás helyszínére, és ezt követően ad végleges árajánlatot. 

3.2. Az Üzemeltető ingyenesen biztosítja a végleges árajánlatot az Ügyfél részére. 

3.3. Az Üzemeltető a kitakarítandó ingatlan felmérését követően a végleges árajánlatot e-mailen küldi meg az Ügyfél részére. Az Ügyfélnek az e-mailben szereplő linkre történő kattintással fizetési kötelezettsége keletkezik, a linkre való kattintással jön ebben az esetben létre a szerződés az Üzemeltető és az Ügyfél között.

4. A Szolgáltatás megrendelésének folyamata nagyobb helyiségek, illetve nagyobb lakások kitakarítása esetén

4.1. Nagyobb helyiségek, illetve nagyobb lakások kitakarítása esetén a paraméterek megadását követően az Üzemeltető nem küld árajánlatot az Ügyfél részére. Ebben az esetben az Üzemeltető kimegy a kitakarítandó nagyobb helyiség, illetve nagyobb lakás helyszínére, és árajánlatot tesz. 

4.2. Az Üzemeltető ingyenesen biztosítja a végleges árajánlatot az Ügyfél részére. 

4.3. Az Üzemeltető a kitakarítandó ingatlan felmérését követően az árajánlatot e-mailen küldi meg az Ügyfél részére. Az Ügyfélnek az e-mailben szereplő linkre történő kattintással fizetési kötelezettsége keletkezik, a linkre való kattintással jön ebben az esetben létre a szerződés az Üzemeltető és az Ügyfél között.

VIII. A Szolgáltatás díjával kapcsolatos tájékoztatás és a fizetési mód

1. Az Ügyfélnek az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatásért cserébe díjfizetési kötelezettsége áll fenn (a továbbiakban: Szolgáltatási díj).

2. Az Űrlapon kalkulált ár minden esetben tájékoztató jellegű. A Szolgáltatási díj összege a megrendelt Szolgáltatástól, a kitakarítandó ingatlan egyedi paramétereitől, és egyéb körülményeitől (pl.: szennyezettség) függ.

3. A Szolgáltatási díj összege tartalmazza a környezetbarét takarítószerek árát.

4. Az Üzemeltető a Szolgáltatás kapcsán fenntartja a Szolgáltatási díj megváltoztatásának jogát, azonban az Üzemeltető erről az Ügyfeleket vagy a megrendelés során megadott e-mail címükön tájékoztatja, vagy a Facebook oldalon, vagy a Weboldalon.

5. Az Ügyfél a Szolgáltatási díj összegét készpénzben köteles megfizetni az Üzemeltető részére a Szolgáltatás befejezését követően.

6. Amennyiben a Szolgáltatás nyújtása több napon keresztül történik, akkor az Üzemeltető kérheti, hogy az aznap elvégzett munka ellenértékét az Ügyfél megfizesse a részére készpénzben.

7. Amennyiben az Ügyfél rendszeresen kéri az Üzemeltető által biztosított Szolgáltatást, akkor az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatási díjat az Üzemeltető részére a jelen ÁSZF I. pontjában megjelölt Bankszámlaszámra fizesse meg minden tárgyhónap végén átutalással.

8. Az Üzemeltető a Szolgáltatás elvégzését követően számlát állít ki az Ügyfél részére. 

9. Billingo.hu: Az Üzemeltető a Szolgáltatás számláját a Billingo.hu szolgáltatón keresztül biztosítja. Online fizetés és készpénzzel való fizetés esetén Ön elfogadja a Billingo.hu működési és adatkezelési feltételeit, illetve hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a Billingo.hu részére kiadja az Ön személyes adatait, amelyek szükségesek a szolgáltatások megfelelő működéséhez. A Billingo.hu általános szerződési feltételeiről többet ide kattintva tudhat meg: https://www.billingo.hu/felhasznalasi-feltetelek A Billingo.hu adatkezeléséről többet ide kattintva tudhat meg: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato. Online fizetés és készpénzzel való fizetés esetén az elektronikus bizonylatot az Üzemeltető saját a Billingo.hu-nál 8 évig őrzi meg. A Billingo.hu a Szolgáltatásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) küld az Ügyfélnek. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, és jogszabály alapján csak elektronikus formában hiteles, papír formában nem hiteles. Az Üzemeltető az e-számlát a megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (Billingo.hu, üzemeltető: Octonull Korlátolt Felelősségű Társaság) közbeiktatásával bocsátja ki. Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételének folyamata megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát.

10. A fizetés lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Weboldal – a Ügyfél egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díján kívül – más egyéb díjat nem számíthat fel. Az Üzemeltető emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

11. Az Ügyfélnek a Szolgáltatási díj megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek. Az Üzemeltető részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot az Ügyfél nem nyújt.

12. Akciók, kedvezmények

12.1. Heti rendszerességgel megrendelt Szolgáltatás esetén 10% kedvezményt, kétheti rendszerességgel megrendelt Szolgáltatás esetén 8% kedvezményt, havi rendszerességgel megrendelt Szolgáltatás esetén 5% kedvezményt biztosít az Üzemeltető az Ügyfél részére. A Kedvezmény a szerződés megkötését követően kerül levonásra és a második takarítást követően lép érvénybe.

12.2. A kedvezmény a heti és a kétheti rendszerességgel megrendelt Szolgáltatás esetén az általános takarítás árából kerül levonásra, míg havi rendszeresség esetén a kedvezmény a kiegészítő takarítás árából kerül levonásra. Ön az általános és kiegészítő takarítás kapcsán a Weboldalon kap bővebb információt.

12.3. Az időszakos akciók egy háztartásban csak egyszer használhatóak fel, és a különböző kedvezmények nem összevonhatóak.

IX. A Szolgáltatás megkezdése, a Szolgáltatás kapcsán az elállás, a módosítás, a felmondás

1. Az Üzemeltető a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos előkészületeket a takarításra leegyeztetett időpontot megelőző 24 órán belül megkezdi, tekintettel arra, hogy a takarítókat be kell osztania, valamint környezetbarát takarítószereket, továbbá szükség esetén takarítóeszközöket is ki kell választania (a továbbiakban: Szolgáltatás Előkészületének Kezdő Időpontja). Tehát a jelen ÁSZF XIV./1. pontjában meghatározott elállási jog kizárólag a Szolgáltatás Előkészületének Kezdő Időpontja előtt gyakorolható, azt követően nem. Az elállási jog kapcsán bővebb tájékoztatást a jelen ÁSZF XIV./1. pontjában talál. Továbbá a Szolgáltatás módosítása is a Szolgáltatás Előkészületének Kezdő Időpontja előtt gyakorolható.

2. A Szolgáltatás Előkészületének Kezdő Időpontja előtt díjmentesen gyakorolja az elállási jogát, valamint a Szolgáltatás módosítására is díjmentesen kerül sor.

3. A Szolgáltatás Előkészületének Kezdő Időpontját követően a jelen ÁSZF XIV./2. pontjában meghatározott felmondási jogot gyakorolhatja az Ügyfél. A felmondási jog kapcsán bővebb tájékoztatást a jelen ÁSZF XIV./2. pontjában talál.

4. Amennyiben az Ügyfél a takarításra leegyeztetett időpontot megelőző 24-2 órán belül felmondja a Szolgáltatást, akkor 5000,- Ft összeg felmondási díjat kell megfizetnie az Üzemeltető részére.

5. Amennyiben az Ügyfél a takarításra leegyeztetett időpontot megelőző 2 órán belül mondja fel a Szolgáltatást, akkor a Szolgáltatási díj teljes összegét köteles megfizetni az Ügyfél az Üzemeltető részére.

6. A Szolgáltatás Ügyfél általi meghiúsulása esetén (pl.: elfelejti a megrendelt Szolgáltatást, nincs otthon a Szolgáltatás leegyeztetett időpontjában, a takarítók részére átadott kulcs rossz) a Szolgáltatási díj teljes összegét köteles megfizetni az Ügyfél az Üzemeltető részére. Amennyiben az Ügyfél azt állítja, hogy a Szolgáltatás leegyeztetett időpontjában otthon tartózkodott, akkor ennek tényét az Ügyfélnek kell bizonyítania.

7. Amennyiben a takarítóknak az Ügyfél hibájából várniuk kell 15 percnél többet a Szolgáltatás, azaz a takarítás megkezdésével, akkor a kiszállás díját is köteles az Ügyfél megfizetni az Üzemeltető részére a Szolgáltatási díj teljes összegén felül. A kiszállás díját a Weboldal tartalmazza.

X. Az Ügyfél kötelezettségei

1. Az Ügyfél a Szolgáltatás megrendelésekor a jelen ÁSZF VII./1.3. pontjában rögzített lehetőségek közül választhat. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatás nyújtását az Ügyfél rendelkezésére álló takarítóeszközeivel rendeli meg, akkor köteles működőképes, tiszta, használatra kész takarítóeszközöket biztosítani. Amennyiben az Ügyfél által biztosított takarítóeszközök nem teszik lehetővé a megfelelő Szolgáltatás nyújtását, akkor az Üzemeltető utólag is felszámíthatja a takarítóeszközök biztosításával felmerült költségeket az Ügyfél részére.

2. Az Ügyfél köteles gondoskodni a biztonságos munkavégzés helyéről.

3. Az Ügyfél nem kérheti fel az Üzemeltető által alkalmazott takarítókat munkavégzésre az Üzemeltető megkerülésével a takarító alkalmazottak szerződéseinek ideje alatt, illetve az Üzemeltető és az alkalmazott takarítók közötti munkaszerződés megszűnését követő fél éven belül. 

4. Amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF X./3 pontjában foglalt kötelezettségét megszegi, akkor az Ügyfél kötbér fizetésére köteles az Üzemeltető felé, amelynek összege 200.000,- Ft összeg.

XI. Szerzői jogok

1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Ügyfele a Weboldalon megjelenített, nem Ügyféltól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

2. Üzemeltető valamennyi, a Weboldalon szereplő, nem Ügyféltől származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Ügyfélnak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

3. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

XII. A szerződés tartalmának egyoldalú módosítása és a szerződés megszüntetése

1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et módosítsa a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (4) bekezdése alapján. Az ÁSZF kezdő időbeli hatályát az oldal tetején a cím alatti dátum jelzi. Az ÁSZF módosításáról az Üzemeltető Önnek a megrendelés során megadott e-mail címére értesítést küld. Kérjük, 15 napon belül jelezze, amennyiben a módosított ÁSZF-t nem kívánja elfogadni. Amennyiben ezt 15 napon belül nem jelzi részünkre, azzal a módosított ÁSZF-t elfogadja. Amennyiben 15 napon belül jelzi, hogy nem kívánja elfogadni a módosított ÁSZF-t, azt tudomásul vesszük, de tájékoztatjuk Önt arról, hogy akkor nem tudja igénybe venni a Weboldal szolgáltatásait. Az ÁSZF csak alapos okkal módosítható, amely a Weboldal működésének lényeges változását jelentheti, jogszabályi változást, hatósági határozatot, akciókat, új szolgáltatásokat, stb. Az ÁSZF módosítását a Weboldal is külön jelzi.

2. Felek jogviszonyukat közös akarattal írásban módosíthatják, illetve megszüntethetik.

3. Súlyos szerződésszegés esetén a Felek a jogviszonyukat azonnali hatállyal felmondhatják. Súlyos szerződésszegés esetei, többek között (nem taxatív felsorolás)

 • az Ügyfél díjfizetési, illetve egyéb fizetési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget,
 • az Ügyfél jelen ÁSZF-ben vállalt lényeges kötelezettségét, vagy tilalmat megszegi,
 • bármelyik fél egyéb kötelezettségének határidőn belül neki felróható módon nem tesz eleget és ezt a mulasztását a másik fél írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül nem orvosolja.

XIII. Az Ügyfeleket megillető elállási jog és felmondási jog

Jelen fejezetre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

XIV. A Fogyasztókat megillető elállási jog és felmondási jog

Jelen fejezet rendelkezései kizárólag a Fogyasztókra vonatkoznak.

1. Elállási jog

Mi az elállási jog?

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Az elállási jog a Fogyasztót addig illeti meg, ameddig az Üzemeltető nem kezdi meg a szolgáltatás nyújtását. Azt követően a Fogyasztót felmondási jog illeti meg.

Az elállási jog hogyan és mikor gyakorolható?

A Fogyasztó az elállási jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Ha Ön felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél, e-mail útján) az alábbi címre: 6723 Szeged, Gát u. 4/A 5/13. Ebből a célból felhasználhatja jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Tájékoztatjuk, hogy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát csak a megrendelés során megadott e-mail címről fogadjuk el.

Mikor hosszabbodik meg a 14 napos elállási határidő?

Amennyiben az Üzemeltető nem tesz eleget az elállási joggal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének, úgy az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik.

2. Felmondási jog

Mi a felmondási jog?

Jelen Weboldalon az Üzemeltető takarítási szolgáltatást nyújt az Ügyfél részére. Ez Szolgáltatásnak minősül. Ezért a Kormányrendelet 20. § (1) bekezdésének értelmében amennyiben kéri, hogy az Üzemeltető a felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül kezdje meg a Szolgáltatás nyújtását, akkor az erre irányuló nyilatkozat megtételét követően, ha a teljesítés megkezdődik, akkor Önt a jelen fejezetben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. 

A felmondási jog hogyan és mikor gyakorolható?

Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Ha Ön felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél, e-mail útján) az alábbi címre: 6723 Szeged, Gát u. 4/A 5/13. Ebből a célból felhasználhatja jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát. Tájékoztatjuk, hogy a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát csak a rmegrendelés során megadott e-mail címről fogadjuk el. 

A felmondási jog gyakorlása a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

A felmondási jog gyakorlására irányuló nyilatkozatát abban az esetben tudjuk határidőben érvényesítettnek tekinteni, ha Ön a nyilatkozatát a felmondási jog gyakorlására biztosított fenti határidőben elküldi.

Amennyiben a szolgáltatás teljesítését az Üzemeltető megkezdi és Ön ezt követően, de még a teljes szolgáltatás nyújtását megelőzően gyakorolja felmondási jogát, akkor Ön köteles a felmondás Üzemeltetővel való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat az Üzemeltető számára megfizetni. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét. 

Az Üzemeltető kötelezettségei a Fogyasztó felmondása esetén

Felmondás esetén az Üzemeltető a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Üzemeltető a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 

XV. Az Ügyfelekre vonatkozó kellékszavatosság (hibás teljesítés)

Jelen fejezetre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

XVI. Fogyasztókra vonatkozó kellékszavatosság (hibás teljesítés)

Jelen fejezet rendelkezései kizárólag a Fogyasztókra vonatkoznak.

1. A kellékszavatosságról, mint a Fogyasztót megillető jogokról az alábbiakról tudjuk tájékoztatni.

A megrendelése alapján létrejött szerződés alapján kellékszavatosság illeti meg a Weboldal hibás teljesítése esetén. A Weboldal hibásan teljesít, ha a Szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Weboldal, ha a Fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Üzemeltető hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást, kivéve, ha az igény teljesítése lehetetlen vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha kijavítást nem kért, ill. nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Üzemeltető költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Üzemeltető adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított egy éven belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Üzemeltetővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Jelen Weboldalon Ön terméket nem tud vásárolni, csak szolgáltatást, ezért a termékszavatossági igény fogalmilag kizárt.

XVII. A panaszkezelés módja

Jelen fejezet rendelkezései kizárólag a Fogyasztókra vonatkoznak.

1. Az Üzemeltető székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.

2. Az Ügyfél az Üzemeltetőnek a Szolgáltatás nyújtásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Üzemeltetővel. Az Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Ügyfélnek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

3. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető a beérkezését követően harminc (30) napon belül írásban érdemben megválaszolja, és az Ügyfélnek megküldi a fenti jegyzőkönyvvel együtt e-mail formájában. A panaszt elutasító álláspontját az Üzemeltető indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén az Üzemeltető köteles az Ügyfélt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve az Üzemeltető székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

4. Elutasító válasz esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhat:

 • Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu,

info@baranyabekeltetes.hu 

 • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 

 • Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

 • Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu 

 • Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-   775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu 

 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu 

 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu 

 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 • Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu 

 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu 

 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 • Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu 

 • Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu 

 • Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu 

 • Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu 

 • Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 

 • Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu 

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu 

 • Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu 

 • Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu 

 5. Az Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu 

6. Panasza esetén elsődlegesen a Ügyfél vagy Ügyfél lakóhelye szerinti békéltető testület illetékes.

7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztó és az Üzemeltető közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy az Üzemeltető kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

8. Tájékoztatjuk, hogy az Üzemeltető a székhelye szerinti békéltető testületnél  vagy – valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatállyal – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál írásban, visszavonásig érvényes általános alávetési nyilatkozatot tehet, amelyben vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát. Az alávetési nyilatkozatban az Üzemeltető kötelezettségvállalásának mértékét, illetve hatályát a jogvita tárgyának általa meghatározott értékében vagy más módon is korlátozhatja. Az Üzemeltető mentesül e nyilatkozat kötőereje alól, ha bizonyítja, hogy azt a szerződéskötésig a vállalással azonos módon visszavonta.

9. Tájékoztatjuk, hogy az Üzemeltetőt békéltető testület eljárása tekintetében együttműködési kötelezettség terheli.

10. Fogyasztóvédelmi panasz esetén felkeresheti a területileg illetékes járási hivatalokat. A járási hivatalok listáját az alábbi címen érheti el: http://jarasinfo.gov.hu/.

11. Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, az alábbi honlapon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését. A portál csak akkor használható, ha Ön az EU-ban él, és a kereskedő székhelye is valamelyik EU-országban található. https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

12. Versenyjogi szabályok sérelme esetén a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordulhat:

Gazdasági Versenyhivatal

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036

Telefon: (1) 472-8900

Fax: (1) 472-8905

13. Az Üzemeltető nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, stb.).

XVIII. Záró rendelkezések

1. Jelen ÁSZF-re egyebekben első sorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR), illetve a hatályos magyar jogszabályok irányadóak.


1. számú melléklet

Elállási/felmondási nyilatkozatminta

(Kérjük, a szerződéstől való elállási vagy felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az Üzemeltető részére.

Címzett: 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt